Inschrijven/Entry form

Kampioenschapsclubmatch (KCM) / Championship Clubmatch

* Vereiste informatie/ * information required *


 • Inschrijfgeld per hond inclusief catalogus/Registration fee per dog including one Catalogue :  

  • Klas 1 & 2 (class 1 & 2) € 15,00
  • Klas 3, 4, 5, 6 en 7 ( class 3, 4, 5, 6 and 7) € 27,50
  • Klas 8 koppelklas ( Brace class) € 0,00
  • Kind-hond show (Child-Dog show) € 0,00

  Attentie: voor klasse 6 moeten bewijsstukken (foto kopieën) worden meegezonden als bijlage worden gemaild naar: wendyvvn@telfort.nl . Zonder deze bewijsstukken wordt de hond in de open klasse ingeschreven!

  Attention: for the Champion class. Copies of certificates for class 6 must be mailed to: wendyvvn@telfort.nl Without required copies the dog will entered in the Open class!

  Klas  1  en 2 (class 1 & 2 ) € 15,00

  Klas 2

  Betalingen in ieder geval vóór 22 augustus 2015 op: IBAN: NL69 INGB 0004405003. Swiftcode/BIC : INGBNL 2A. t.n.v.: Västgötaspets Vereniging Nederland. Betaal bij voorkeur gelijktijdig met uw inschrijving: o.v.v. naam van de hond en NHSB nummer.

  • Payment at least for August 22, 2015 to IBAN: NL69 INGB 0004405003. Swiftcode/BIC : INGBNL 2A. t.n.v.: Västgötaspets Vereniging Nederland. Prefer to pay the entry fee along with your registration, please state name of the dog and pedigree number.
  • Sluiting inschrijving / Entry closes: 14-08-2015 !

  Ondergetekende verklaart:

  a. dat hij door inschrijving de rechtsmacht van de Raad van Beheer en de werking van het Kynologisch Reglement aanvaardt en geacht mag worden bekend te zijn met dit reglement (zie website RvB) en het inschrijfgeld gelijktijdig met de inschrijving voldoet

  b. dat de door hem ingeschreven hond, voor zover bekend is, gedurende de laatste 12 weken niet heeft verkeerd in omstandigheden, waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt. Hij zal de hond niet inzenden, indien bedoelde omstandigheden zich alsnog voordoen.

  c. dat de ingeschreven hond: welke in Nederland is geboren ná 31-08-2001 niet aan de staart is gecoupeerd.; en welke in Nederland is geboren ná 30-4-1989 en in buitenland geboren na 1-10-1996 niet aan de oren is gecoupeerd. Of in buitenland dan nadat daar wettelijk een coupeerverbod is ingevoerd.

  d. de door hem ingeschreven hond voldoende is ingeënt, middels (reguliere)vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is.

  The exhibitor states that:

  a. by enrolling for the show, he accepts the legal authority of “Raad van Beheer” (Dutch Kennel Club) and the operation of the KC rules and the regulations of the show itself. See website “Raad van Beheer”. By sending this entryform the entrance fee is due and must be paid under all circumstances.

  b. the dog he entered has not, to his knowledge, during the last 12 weeks been in circumstances where there might have been danger of infection with canine distemper, or any other infectious disease, and that he wil not present his dog if such circumstances should occur between now and the day of the show.

  c. the dog he has entered – if born in the Netherlands after April 30-1989 or in another country after a legal ban on cropping was in force, or, if born after October 1-1996 in any country whatsoever – has not had the ears cropped, or born after august 31-2001 in the Netherlands or in any country after legal ban on cropping was in force, has not the tail docked.

  d. the dog he has entered sufficient is grafted, by means of (regular) vaccinations which validity arguably is.

  BIJBEHORENDE ALGEMENE VOORWAARDEN
  ( Uitreksel uit het Kynologisch Reglement Hoofdstuk IV uitgave 1 januari 2015)
  1. Op de Kampioenschapsclubmatch (KCM) zijn het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland van toepassing.
  2. Een hond kan slechts voor de KCM worden ingeschreven door het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend aan de VVN in te zenden en het inschrijfgeld over te maken op de wijze als op het inschrijfformulier is vermeld.
  3. Het bestuur kan, bij wijziging van de datum der Kampioenschapsclubmatch,de sluitingsdatum van de inschrijving wijzigen.
  4. Bij betaling op 12-09-2015 bedraagt het inschrijfgeld € 32,50 (c.q. € 35,50 niet leden)
  5. Indien het inschrijfgeld op de daarvoor gestelde datum niet is ontvangen, kan de inschrijving worden geweigerd. Als de inschrijving niet is geweigerd kan de toelating worden geweigerd, indien ten tijde van de toelating het inschrijfgeld nog steeds niet is ontvangen.
  6. Zodra het aantal honden dat geplaatst kan worden is bereikt, zal de inschrijving worden gesloten.
  7. Ingeschreven honden kunnen slechts worden geaccepteerd, indien de honden in het NHSB resp. in een der bijlagen van het NHSB of in een FCI -erkend buitenlands hondenstamboek zijn ingeschreven. Bij Inschrijvingen is het verplicht het stamboeknummer te vermelden, zonder dit nummer kan een inschrijving niet worden geaccepteerd.; importhonden worden alleen geaccepteerd als zij een ( evt. voorlopig) nummer van de Raad van Beheer hebben gekregen.
  8. De inschrijving dient altijd te geschieden op naam en adres van de 1e eigenaar zoals vermeld op de stamboom c.q. het eigendomsbewijs.
  9. Honden uit het buitenland moeten altijd zijn ingeënt tegen hondsdolheid, hetgeen d.m.v. een geldig inentingscertificaat moet kunnen worden aangetoond.
  10. Elke hond ( zowel de ingeschreven als de bezoekershond) dient een dierenpaspoort bij zich te hebben ter steekproefsgewijze controle van de geldigheid van de uitgevoerde vaccinaties.
  11. De hond dient de dag vóór de tentoonstelling de leeftijd te hebben bereikt voor die klasse, waarvoor men wil inschrijven.
  12. U kunt een hond maar in één klasse schrijven met uitzondering van de Koppelklas.
  13. Kampioensklasse: inschrijving in deze klasse is mogelijk voor honden die de dag vóór de tentoonstelling de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en die een nationale- en/of internationale kampioenstitel voeren. Bijgesloten moet worden een kopie van het bewijs van de behaalde titel afgegeven door de verantwoordelijke organisatie. Indien deze kopie niet is bijgesloten, wordt de hond ingeschreven in de Openklas. Enclose copy of confirmation for Class 5, obligatory
  14. Bij eventuele weigering van een hond, wegens ziekte of anderszins wordt het inschrijfgeld niet geretourneerd. Wanneer door overmacht de KCM geen doorgang kan vinden, vindt geen volledige restitutie van het inschrijfgeld plaats.
  15. De keuringen beginnen ‘s-morgens om circa 10.00 uur.
  16. Iedere aanwezige op het expositie terrein is verantwoordelijk voor de schade die door hem/haar en/of zijn / haar hond(en) aan derden worden toegebracht. Geleden schade kan nimmer op het bestuur c.q. de VVN worden verhaald. De organisatie wijst in deze elke aansprakelijkheid af.
  17. Alle informatie is onder voorbehoud van type, druk en andere fouten.
  18. Bij inzending van het inschrijfformulier, stemt u in met het feit dat uw gegevens in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de tentoonstelling zelf, eventueel behaalde prijzen en kampioenschappen, alsmede ten behoeve van activiteiten door de Raad van Beheer. Indien de inzender/exposant dit niet wenst, zal hij/zij dit tegelijkertijd met de inzending van het formulier schriftelijk aan de VVN mededelen.