Fok informatie VVN

Op deze pagina vindt U de meest belangrijke informatie en wetenswaardigheden met betrekking tot het fokken met de Västgötaspets volgens het Verenigingsfokreglement (VFR) en de Fokkerscode(FC) van de VVN. Iedere fokker die lid is en alle overige leden van onze vereniging worden geacht zich aan het VFR en aan de FC te houden.

Verder vindt u op deze pagina ook informatie over:

 • de fokkerijcommissie,
 • het protocol aangifte dekplannen,
 • de werkwijze van de fokkerijcommissie
 • de gezondheidsuitslagen.

Voor het doen van een dekaangifte of geboorteaangifte kunt u het desbetreffende formulier invullen en versturen.

Verenigingsfokreglement VVN.

 1. ALGEMEEN

1.1. Dit reglement voor de Västgötaspets Vereniging Nederland, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Västgötaspets zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging op 09-06-2013. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de vereniging.

1.2. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de Västgötaspets, en voor alle overige fokkers die lid zijn van deze rasvereniging.

1.3. Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging.

Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.

1.4. Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.5. Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.6. Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.

 1. FOKREGELS

Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.

2.1. Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon.

Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR)

2.2. Herhaalcombinaties:

Dezelfde oudercombinatie is maximaal tweemaal toegestaan.

2.3. Minimum leeftijd reu:

De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste achttien maanden zijn.

2.4. Aantal dekkingen:

Een reu mag maximaal dertig nakomelingen hebben tot en met zijn vijfde levensjaar. Dispensatie op verzoek is mogelijk. Vanaf zijn vijfde levensjaar is het aantal dekkingen vrij.

Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.

NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.

NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een ‘dekking’.

2.5. Cryptorchide en monorchide: cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.

2.6. Gebruik buitenlandse dekreuen: Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken dan dient deze bij voorkeur te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden.

Daar nog niet elk land dezelfde regels en/of normen hanteert, dient de buitenlandse reu minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 1. De reu moet zijn ingeschreven in een buitenlands stamboek van een FCI land, of een land dat door de FCI is erkend, conform het gestelde in artikel III.21 lid 2 KR;
 2. De uitslag van de in het betreffende land uitgevoerde gezondheidsonderzoeken en de kwaliteit van het onderzoek dienen vergelijkbaar te zijn met de onderzoeken zoals deze door de vereniging in dit VFR zijn opgenomen

2.7. Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen): als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft.

 1. WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR)

3.1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 24 maanden heeft bereikt.

3.2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.

3.3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.

3.4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vierde nest is geboren.

3.5. Tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef dient een termijn van minstens 12 maanden te zitten.

GEZONDHEIDSREGELS

4.1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om: HD onderzoek, ED onderzoek, oogonderzoek en doofheidsonderzoek, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.

4.2. Verplicht screeningsonderzoek.

Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn geen gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld. In het kader van de preventie van erfelijke afwijkingen dienen de ouderdieren vóór de dekking onderzocht worden op:

Heupdysplasie (HD)

Oogafwijkingen

Een geldig oogonderzoek is verplicht.

4.3. Aandoeningen: met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt.

– HD D en HD E, HD C is alleen toegestaan in combinatie met HD A of HD B (de voorkeur

gaat uit naar HD A)

Cataract, Retina Dysplasie (RD) en Retinadegeneratie (PRA)

Epilepsie

4.4. Diskwalificerende fouten: met honden met diskwalificerende fouten (volgens de rasstandaard) mag niet worden gefokt.

 1. GEDRAGSREGELS

5.1. Karaktereisen: beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard zijn beschreven

5.2 Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing

 1. WERKGESCHIKTHEID

6.1. Voor dit ras is een verplichte werk geschiktheidstest niet van toepassing

 1. EXTERIEURREGELS

7.1. Kwalificatie: beide ouderdieren moeten minimaal twee keer hebben deelgenomen aan een door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie en daar minimaal de kwalificatie Zeer Goed op elke expositie te hebben behaald.

7.2. Fok geschiktheidskeuringen zijn niet van toepassing.

 1. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS

8.1. Ontwormen en enten: de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder.

8.2. Aflevering pups: de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van acht weken. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.

 1. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

9.1. Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.

9.2. Gezondheidsuitslagen, exterieur,- gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.

9.3. In bijzondere gevallen kan de vereniging bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR, indien de belangen van het ras daardoor worden gediend. Een besluit op basis van dit lid wordt met redenen omkleed naar de leden van de vereniging gecommuniceerd.

10.INWERKINGTREDING

10.1. Het Verenigingsfokreglement is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer en is met ingang van 1 maart 2014 in werking getreden.

N.B. wijziging “vet”gedrukt besluit ALV/RvB d.d. 15 september 2015.

 

Fokkerscode VVN

De fokkers en alle andere leden van onze vereniging zijn verplicht zich aan de fokkerscode te houden.

A. ALGEMEEN

De fokkerscode heeft ten doel:

1.Fokkers en liefhebbers van de Västgötaspets nader tot elkaar te brengen en geïnteresseerden in de fokkerij van het ras in Nederland voor te lichten, evenals het raszuiver houden en verantwoord fokken en tentoonstellen van het ras te bevorderen.

2. Zorg te dragen voor en waar mogelijk c.q. noodzakelijk verbeteringen te brengen in het ras zowel in lichamelijk als geestelijk opzicht.

3. De liefhebberij in en het houden van, evenals de fokkerij in kwalitatieve zin van raszuivere honden van het ras te bevorderen.

B. FOKREGLEMENT

Alle leden van de vereniging dienen zich te houden aan het Verenigings Fok Reglement (VFR) welke met ingang van 1 maart 2014 van kracht is geworden inclusief alle later opgenomen veranderingen of toevoegingen.

C. ERFELIJKE GEBREKEN.

Definitie erfelijk gebrek: Een erfelijk gebrek bij de hond kent twee aspecten. Ten eerste is het een zodanig gebrek dat, naar menselijk waarneembare maatstaven, de hond schade toebrengt in zijn lichamelijke gezondheid en/ of zijn geestelijk welzijn. Ten tweede wordt het erfelijk gebrek door middel van erfelijke factoren overgedragen aan het nageslacht.

1. Indien zich binnen het ras een schadelijk erfelijk gebrek manifesteert zal het bestuur van de vereniging trachten de fokker(s) duidelijk te maken dat bepaalde combinaties van ouderdieren ongewenst zijn.

2. Met lijders aan een schadelijk erfelijk gebrek mag niet worden gefokt, ook niet als door een medische ingreep de uiterlijke kenmerken of de schadelijke effecten op de hond zijn weggenomen.

3.Bij recessieve overervingsvormen mag niet met de bewezen dragers van het erfelijk gebrek worden gefokt, tenzij door de rasvereniging wordt vastgesteld dat de betreffende hond of honden niet gemist kunnen worden in het fokbeleid van de vereniging

a. op grond van de kwaliteiten van de hond zelf,

b. om te voorkomen dat de fokbasis te smal wordt en er door toenemende inteelt problemen kunnen ontstaan.

D. DEK- EN GEBOORTE BERICHTEN

Ieder lid dat langer dan 12 maanden lid is van de vereniging heeft, per dekking,recht op één dek- en / of één geboorte bericht in het clubblad en op de website van de vereniging mits voldaan is aan:

a. Een kopie van de stambomen van de beide ouderdieren ter inzage is gegeven aan het bestuur van de vereniging.

b. de in het Verenigings Fok Reglement (VFR) vermelde tentoonstellingseisen ter inzage is gegeven aan het bestuur van de vereniging.

Het dekbericht bestaat ten hoogste uit: de namen van de beide ouder dieren, de datum van de dekking en de naam van de fokker( indien gewenst met naam, adres, woonplaats gegevens en website vermelding).

Het geboorte bericht bestaat ten hoogste uit: de naam van de beide ouder dieren, de geboorte datum, het aantal geboren pups en de naam van de fokker( indien gewenst met naam, adres, woonplaats gegevens en website vermelding)

Het dekbericht wordt maximaal 2 maanden op de website gepubliceerd en 1 maal in het clubblad vermeld.

Het geboortebericht wordt 1 maal in het clubblad gepubliceerd. Het geboortebericht wordt op de website gepubliceerd tot het moment dat de pups zijn verkocht c.q. de fokker hebben verlaten met een maximum van twaalf weken.

E. SANCTIES

Afhankelijk van de ernst van de overtreding van de regels van deze Fokkerscode, dit ter beoordeling van het bestuur, zal het bestuur maatregelen treffen volgens artikel 16 of artikel 17 van de Statuten van de vereniging.

F. DISPENSATIE

Bij buitengewone omstandigheden en wanneer dit het ras ten goede komt is het bestuur bevoegd dispensatie te verlenen. Deze dispensatie moet ruim vóór iedere dekking schriftelijk en gemotiveerd worden aangevraagd bij het bestuur.

Het bestuur van de Västgötaspets Vereniging Nederland en de fokkerijcommissie zijn niet aansprakelijk voor de mogelijke gebreken bij folkproducten van welke combinatie dan ook.

 

Fokkerijcommissie.

De VVN heeft een fokkerijcommissie. Maar wat doet de fokkerijcommissie ( Fokcie) eigenlijk en wat moet u als fokker doen?

Als u een nestje wilt fokken, stuurt u, zoals in ons Verenigings Fok Reglement (VFR) staat, VOOR de dekking de benodigde gegevens van de reu en de teef naar het bestuurslid dat in de Fokcie zit. E-mail: fokkerijcie@vastgotaspets-vereniging.nl

Protocol aangifte dekplannen.

De benodigde gegevens die, bij voorkeur digitaal, opgestuurd moeten worden zijn:

 • de vereiste gezondheidsonderzoeken en de beoordelingsresultaten volgens respectievelijk het VFR en het Convenant Gezondheidsuitslagen,
 • de kopieën van de stamboom van desbetreffende reu en teef,
 • de uitslagen van de tentoonstellingen,
 • de kopieën van het DNA onderzoek.

Let op: Bij het inzetten van een reserve reu dienen ook alle gevraagde gegevens tegelijkertijd te worden meegestuurd. Wilt u alle gevraagde gegevens liever per post opsturen, dan kunt u alles naar het secretariaat van de VVN sturen.

Het dekadvies is 1 jaar geldig na dato. Daarna dient u opnieuw een dekadvies aan te vragen!

 

Werkwijze fokkerijcommissie.

Opdat de leden van de Fokcie voldoende tijd krijgen om alles goed te bekijken, moet alles in 1 zending, compleet en goed leesbaar minimaal 2 weken(*) voor de te verwachtte loopsheid ontvangen zijn.

Het bestuurslid van de Fokcie stuurt de gegevens door naar de andere leden van de Fokcie. Zij bepalen tezamen of het nest voldoet aan het Verenigings Fokreglement (VFR) en aan de Fokkers Code (FC). Ons VFR is van kracht geworden m.i.v. 1 maart 2014 en geldt voor alle (leden) fokkers van onze rasvereniging. Voor (leden) fokkers die in het buitenland wonen, gelden andere regels.

U krijgt van het bestuurslid van de Fokcie in ieder geval binnen 1 maand, maar waarschijnlijk eerder, een e-mail of brief, waarin zal staan of het nest WEL of NIET voldoet aan het VFR en de FC.

Als het voldoet aan het VFR en aan de FC krijgt u als de pups geboren zijn, automatisch een VVN Certificaat waarop staat dat uw nest is gefokt volgens de regels van het VFR en de FC van de VVN. Als het nest niet voldoet aan het VFR en de FC, maar wel aan het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG) van de Raad van Beheer (RvB), dan krijgen de pups wel een afstammingsbewijs van de RvB, maar krijgt u het VVN certificaat uiteraard niet. Of uw nest voldoet aan het BWG wordt door de RvB bepaald, niet door de rasvereniging.

(*) = wijziging m.i.v. 1 januari 2016

Gezondheidsuitslagen

De gezondheidsuitslagen en de beoordelingsresultaten van de gezondheidsonderzoeken van de Västgötaspetsen kunt u lezen in het clubblad van de VVN en/of online raadplegen in de databank van de RvB.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het algemene bestuurslid van de Fokkerijcommissie.

www.raadvanbeheer.nl