Fok informatie Raad van Beheer

Op deze pagina vindt U de meest belangrijke informatie en wetenswaardigheden met betrekking tot het fokken met honden in het algemeen.

Stamboomprocedure.

Dekaangifte.

Binnen drie weken (21 dagen) na de dekking stuurt de fokker een dekaangifte formulier in. Op het formulier worden de gegevens van de teef en de reu ingevuld en de gegevens van hun eigenaren. Beide eigenaren ondertekenen de aangifte. LET OP : het dekaangifteformulier dient binnen 21 dagen door de Raad van Beheer (RvB) ontvangen te zijn. Latere ontvangst betekent extra administratiekosten!

  • Buitenlandse reu.
    Bij het gebruik van een buitenlandse reu dient er een volledige drie generaties afstamming meegestuurd te worden (= dekreu + ouders + grootouders). Op deze afstamming dienen de (buitenlandse) stamboeknummers van de honden vermeld te staan anders kan de dekaangifte niet in behandeling genomen worden.

Na ontvangst van de dekaangifte stuurt de Raad van Beheer de fokker:

  1. een bevestiging van de dekaangifte met de gegevens zoals die bij de Raad van Beheer over de twee ouderdieren en de eigenaar/fokker bekend zijn. Op de achterkant van de bevestiging bevinden zich de afstammingsgegevens en eventueel behaalde titels.
  2. Een gedeeltelijk ingevuld geboorteaangifte formulier.

De gestuurde gegevens kan de fokker controleren. Eventuele correcties en/of aanvullingen kunnen naar de Raad gestuurd worden.

Geboorteaangifte.

De fokker zorgt ervoor dat het geboorteformulier binnen 10 dagen na de geboorte door de Raad ontvangen is.
De namen(!), het geslacht, de geboortedatum en het aantal pups worden ingevuld.
LET OP: het geboorteaangifteformulier dient binnen 10 dagen door de RvB ontvangen te zijn. Latere ontvangst betekent extra administratiekosten.

Acceptgiro.

Na ontvangst van de geboorteaangifte stuurt de Raad van Beheer de fokker een acceptgiro. Ook hier worden alle bekende gegevens weer meegestuurd en kan de fokker de Raad van Beheer verzoeken om gegevens aan te vullen en/of te corrigeren.

Chippen.

Na betaling zal de chipper, in overleg met de fokker, tussen 5 en 7 weken na de geboorte komen chippen. Deze termijn is een streef termijn. Door omstandigheden kan hiervan afgeweken worden. De chipper neemt het gedeeltelijk ingevulde aanvraagformulier stambomen mee. Dat formulier wordt volledig ingevuld (o.a. chipnummers, kleuren, eventuele variëteit) en wordt door de fokker ondertekend. Op vertoon van een geldig lidmaatschapbewijs van een rasvereniging krijgt de fokker een aanzienlijke korting.

LET OP: Pas op dit moment worden de eerder doorgegeven namen aan een specifieke pup gekoppeld! De chipper controleert nogmaals alle gegevens en neemt het ingevulde aanvraagformulier mee naar de Raad van Beheer. De gegevens worden verwerkt en de stambomen worden naar de fokker gestuurd (ca. 8 – 12 weken na de geboorte).

Chipnummer RvB.

Alle pups die in Nederland zijn geboren,door de RvB zijn geregistreerd en van een chip zijn voorzien hebben een chipnummer dat begint met 528140000

Nieuw! Registratiebewijs.

Vermelding eigenaar op stamboom.
Op de stamboom zal geen naam van de eigenaar meer geprint worden. In plaats daarvan zal er een registratiebewijs komen. Op dit registratiebewijs staan de gegevens van de hond en de gegevens van de huidige eigenaar.
Verder is er ruimte voor het invullen van een eventuele nieuwe eigenaar.

Eigendomsoverdracht.

Bij het overdragen van het eigendom van de hond worden de gegevens van de nieuwe eigenaar ingevuld op het registratiebewijs. Vervolgens ondertekenen zowel de nieuwe als de oude eigenaar het bewijs dat daarna naar de Raad van Beheer gestuurd wordt.
De nieuwe eigenaar ontvangt een nieuw registratiebewijs van de Raad van Beheer met daarop zijn eigen naam geprint.

Eigendomsoverdracht van fokker naar koper.

De eerste herregistratie, van fokker naar koper, zal gratis zijn. De verantwoording voor deze herregistratie ligt bij de fokker. De fokker ontvangt bij het chippen een “aanvraagformulier registratiebewijs”. Deze aanvraagformulieren, waarop de op dat moment bekende gegevens van de betreffende pups staan vermeld, worden door de chipper bij de fokker achtergelaten. Als eigenaar staat op deze aanvraagformulieren de fokker van het nest vermeld. Deze aanvraagformulieren moeten binnen 6 maanden na de geboortedatum van de pups teruggestuurd worden naar de RvB. De fokker is verplicht elk aanvraagformulier (ook van de honden die hij zelf houdt) binnen deze termijn om te zetten in een definitief registratiebewijs.

Indien deze termijn van 6 maanden overschreden worden zal de Rvb herregistratiekosten in rekening brengen.

De eerste registratie is gratis. Dit geldt dus alleen voor de eerste wisseling van “aanvraagformulier registratiebewijs” naar het eerste “registratiebewijs”! Als u dus als fokker de hond(en) eerst allemaal op uw naam laat registreren via het opsturen van het “aanvraagformulier registratiebewijs” dan is dat eerste gratis (her)registratie.
Als u vervolgens via het registratiebewijs de puppen om laat zetten op naam van de pupkopers, dan is dat de tweede herregistratie en dienen de pupkopers hiervoor te betalen. U dient dus te wachten met het opsturen van het “aanvraagformulier registratiebewijs” totdat de pupkoper bekend is. Dit dient u wel binnen 6 maanden te doen!

 

spet stamboomVerplichte DNA- afname en -afstammingscontrole met ingang van 1 juni 2014.

Zekerheid afstamming rashonden

Vanaf 1 juni 2014 krijgen alle rashondenpups een verplicht DNA-afstammingsbewijs. Van alle rashondenpups en hun ouders wordt daarvoor DNA afgenomen. Het DNA wordt ook bewaard voor gezondheidsonderzoeken. Dat is goed nieuws voor pupkopers en rashondenfokkers. Zo is zeker dat de opgegeven ouders ook echt de ouders zijn, maar kan ook veel gerichter gewerkt worden aan het verbeteren van de gezondheid van rashonden. Dit betekent dat bij alle dekkingen op of na 1 juni 2014 de verplichting geldt.

Let op: het is alleen mogelijk om DNA af te laten nemen, nadat hiervoor een opdracht is gegeven en de eigenaar hiervoor betaald heeft. De chipper mag geen DNA afnemen als hij /zij hiervoor geen opdracht heeft ontvangen.

Wanneer DNA afgenomen moet worden bij een reu bij de nestcontrole, moet dit aangegeven zijn bij de geboorteaangifte van het nest.

 

Fokbeleid van de Raad van Beheer.

Het fokbeleid van de RvB stoelt op twee pijlers:

  1. Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG): dit zijn algemene regels van de Raad van Beheer voor het fokken van rashonden. Ze gelden voor alle fokkers van rashonden. Deze regels zijn opgenomen in het Kynologisch Reglement. Overtreding ervan levert een sanctie voor de fokker op en in bepaalde gevallen worden er geen stambomen afgegeven.
  2. Verenigingsfokreglement (VFR): dit is een fokreglement dat elke rasvereniging voor het eigen ras maakt. Deze fokreglementen zijn toegesneden op de specifieke situatie binnen het eigen ras zoals de vereniging dat voorstaat. Er kunnen dus verschillen zitten in de reglementen voor één ras tussen twee verenigingen. Het uitgangspunt moet zijn dat de verenigingsfokreglementen niet sterk afwijkend zijn van elkaar en de gezondheids- en welzijnsaspecten van het ras in het oog houden. Een onafhankelijke gezondheidscommissie zal dit toetsen. De Raad van Beheer gaat samen met de rasverenigingen fokkers stimuleren zich aan het Verenigingsfokreglement te houden.

Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG)

De regels van het Basisreglement Welzijn & Gezondheid staan beschreven in het Kynologisch Reglement (KR), hoofdstuk VIII. Het Kynologisch Reglement kunt u gratis downloaden van de website Raad van Beheer’, pagina ‘Regelgeving’.

Controle regels.

De regels van het BWG worden gecontroleerd na het insturen van de geboorteaangifte (welzijnsregels) of de dekaangifte (inteeltbeperking) van het nest. Bij niet voldoen aan de regels van inteeltbeperking wordt er direct bij de dekaangifte aangegeven dat er geen stambomen afgegeven zullen worden.

Controle welzijnsregels.

Bij beoordeling van de welzijnsregels worden ook de feiten die stammen uit de periode voor de invoering van het BWG meegenomen. Bijvoorbeeld: de nesten van voor de invoering van de nieuwe regels tellen ook mee bij de beoordeling van artikel VIII.1.’

Als het nest niet voldoet aan de welzijnsregels van het BWG gaat de aanvraagprocedure gewoon door. Er zullen uiteindelijk stambomen voor het nest afgegeven worden, binnen de geldende regels.

Omdat de regels van het KR overtreden zijn wordt dit voorgelegd aan het Tuchtcollege van de Kynologie. Hierover ontvangt de fokker via de Raad van Beheer een bericht. Vervolgens beoordeelt het Tuchtcollege de kwestie en doet een uitspraak over de sancties.

www.raadvanbeheer.nl